آموزش شروع بازی وینی

این گشایش محصول ابتکار و مطالعات شطرنجبازان وینی به سرپرستی استاد(( هاپ)) می باشد.

ایده این بازی :

 
دفاع از پیاده e4 و نقطه d5 و فعال نمودن مرکز صفحه با حرکت f4 است.با این اوصاف سیاه با حرکت d5 به پوزیسیون خوبی می رسد.


 


1.e4 e5 2.Cc3

حرکت مناسب برای گسترش و فقط همین.این حرکت، تهدیدی برای حریف بوجود نمی آورد و انتخاب راههای خوبی را در اختیار سیاه قرار می دهد.دو نمونه از آنها را در زیر خواهید دید:

A.2…Cc6 3.Fc4 Cf6

 

ممکن است 3…Fc5 خیلی خطرساز باشد.زیرا با حمله جالب 4.Dg4 و اگر4…Df6? آنگاه :

5.Cd5! Dxf2+ 6.Rd1 Rf8 7.Ch3 Dd4 8.d3 d6 9.Df3 Fxh3 10.Tf1!


سیاه گریزی از دادن ماتریال ندارد، زیرا وزیر در کمین نشسته است.( به جای 4…Df6? باید 4…g6 بازی می کرد.)

 

4.d3 Fb4 5.Fg5 h6 6.Fxf6

( اگر 6.Fh4  آنگاه 6…d6 با در نظر گرفتن واریانت 7.Ce2 Fe6 8.O-O g5 نباید در رفتن به قلعه عجله کرد.)

6…Fxc3+ 7.bxc Dxf6 8.Cge2 d6 9.O-O g5

این حرکت پیشروی f4 را سد می کند.

10.d4 Ce7

 

B.2…Cf6 3.f4

در اینجا 3.Fc4  را هم بازی می کنند که جواب ساده آن چنین است : 3…Cc6 با پیچیدگی زیاد.

3…d5 4.fxe Cxe4 5.Cf3

اگر 5.Df3 آنگاه می توان :

5…Cc6 6.Fb5 Cxc3 7.bxc Dh4+ 8.g3 De4+

5…Fe7

بازی مطلوب برای سیاه ، 5…Fg4 و یا 5…Fc5 است که اگر 6.d4 آنگاه 6…Fb4

6.d4 O-O 7.Fd3 f5 8.exf Fxf6 9.O-O Cc6 10.Cxe4 dxe4 11.Fxe4 Cxd4


 

وضعیت حاد است اما موقعیت سیاه بدتر از سفید نیست.