قوانین شطرنج فیده متن کامل و رسمی


با درود

قوانین شطرنج فیده شامل بازى زنده شطرنج [ بازى برروى صفحه ] است.این

قوانین در هفتادویكمین کنگره فیده درنوامبر ٢٠٠٠ در استانبول (ترآیه ) به

تصویب رسیده است و از اول ژوئیه ٢٠٠١ اجرا شده.متن انگلیسى این قوانین

،متن معتبر اصلى شمردهمیشود

دانلود