شاخه ی گامبی مرکزی (دفاع اسکاندیناوی)

سیاه                        سفید

e4                           d5

e4xd5                       Dxd5

Cc3                         Da5

d4                          Cf6

Fc4                          Ff5

Cf3                           e6

Fd2                           c6

De2                         Cd7

O-O-O                         Fb4

a3                        Fxc3

Fxc3                         Dc7

Ce5                        Cxe5

d4xe5                         Cd5

Fd2                     O-O-O