لارسن

وبلاگ تخصصی شطرنج

این حرکتb3 سفید درراستا ی طرح شروع بازیها ی هایپرمدرن است که معنی ان تحت فشار گذاشتن مرکز از جناحین وبا کمک سوار هاست نه اشغال مستقیم ان با پیاده ها.

www.chess86.blogfa.com

حرکتe5 سیاه حرکت اصلی سیاه درمقابل سیستم نیمزویچ-لارسن است که به شیوه قدیمی مرکز را با پیاده ها کنترل کرده و شعاع عملکرد فیل فیانکتو ی سفید را کاهش می دهد.

2. Bb2             Nc6

وبلاگ تخصصی شطرنج

درطرح ها ی هایپر مدرن مبانی مانند فیانکتو کردن فیل ها نیز وجود دارد.

3. ...               c4

این حرکت به کنترل خانه ی d5کمک می کند.

3.Nf6              ...

4.e3              Be7

5.a3             o-o

6.Qc2            Re8

حرکت سیاه برای حمایت پیاده ی e5 وخالی کردن خانه ی f8برای فیل انجام گرفته است که حرکت Bf8 به دفاع سیاه در جناح شاه کمک کرده

اثر فیل فیانکتو ی سفید بر جناح شاه را خنثی می کند.

7. ...             d3

این حرکت تقریبا ارایش مهره هارا به دفاع سیسیلی بارنگ معکوس میکشاند در عین حال مانع انجام حرکتe4توسط سیاه میشود

که اگر این حرکت انجام میشد سفید سوراخی درd3 میداشت

و سیاه  را صاحب برتری فضا می کرد.

7. Bf8           ...

8.Nf3            a5

این حرکت سیاه جناح وزیر سفید را محدود کرده وازانجام حمله ی اقلیت جلوگیری می کند.

9.Be2            d5

اکنون ارایش سیسیلی شونینگن بارنگ معکوس قابل تشخیص است.